Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www.upinsmoke.cz

Společnost: 
Up in Smoke s.r.o.
Bukovec 259
739 85 Bukovec
Česká Republika

IČ: 143 63 364

Tel.: +420 737 991 770

Bankovní spojení:


       Fio Banka
č.ú.: 2502233321/2010
IBAN: CZ06 2010 0000 0025 0223 3321
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).

1.Definice pojmů
2.Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
3. Proces uzavření Kupní smlouvy
4. Kupní smlouva
5. Uživatelský účet
6. Reklamační řád
7. Osobní údaje
8. Cookies
9. Užívání E-shopu
10. Prohlášení Provozovatele
11. Rozhodné parvo
12. Účinnost

 • 1. Definice pojmů

  1.1. „E-shop“ znamená internetovou aplikaci, která je dostupná prostřednictvím internetové adresy http://www.upinsmoke.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

  1.2. „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;

  1.3. „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

  1.4. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

  1.5. „Provozovatel“ znamená společnost Up in Smoke s.r.o., se sídlem Bukovec 259,
  739 85 Bukovec, IČ: 143 63 364, zapsané v obchodním rejstříku
  vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 88789, kontaktní e-mail:
  upinsmokecz@gmail.com, tel.: +420 737 991 770;

  1.6. „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo
  vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

  1.7. „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to
  vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a
  Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;

  1.8. „Spotřebitel“ znamená Uživatele, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
  mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu
  s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

  1.9. „Uživatel“ znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

  1.10. „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena
  Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

  1.11. „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-
  shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci.

  2. Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

  2.1. Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní
  smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí Zboží a bez udání důvodu. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne
  převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli
  sděleno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci, a to na e-mail, kde také obdržíte instrukce k vrácení zásilky. 

Proces vrácení u nás probíhá skrze partnerská sběrná místa, kam balíček odnesete, nahlásíte číselný kód, a obsluha podle kódu vytiskne příslušený štítek. Zboží se k nám dostane během 14 dní od odeslání, v okamžiku obdržení vaší vratky vám buď vrátíme peníze nebo vyměníme zboží, tak jak bylo domluveno v předchozí komunikaci skrze e-mail. Vždy nás prosím před odeslání nejdříve kontaktujte.

2.2. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy
došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat Zboží na vlastní náklady zpět
Provozovateli nebo je předat Provozovateli na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou, i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
2.3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837
Občanského zákoníku, a to v případě smlouvy:
2.3.1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
2.3.2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli Provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení
od smlouvy;
2.3.3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a
jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Provozovatele;
2.3.4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho
osobu;
2.3.5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím,
2.3.6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost;
to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či
dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
2.3.7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit;
2.3.8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
porušil jejich původní obal;
2.3.9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
2.3.10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Provozovatel
tato plnění poskytuje v určeném termínu;
2.3.11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby;
2.3.12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s
předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy.

2.4. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy,
jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
2.5. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit Provozovateli písemně číslo
svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží
, která může být ponížena, jsou-li
pro to naplněny zákonné důvody.
2.6. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli
poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení
Zboží, je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do
původního stavu
.
2.7. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.

2.8. Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto
Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi
daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.9. Provozovatel nevyužívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností Spotřebitelů.
Spotřebitel se může obrátit se svou stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti Spotřebitelů způsobem a za
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 1. Proces uzavření Kupní smlouvy

3.1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu informuje Uživatele o jím nabízených produktech, u
kterých je možné uzavření Kupní smlouvy.
3.2. Uzavření Kupní smlouvy ke Zboží, které zahrnuje tabákové výrobky, kuřácké pomůcky,
bylinné výrobky určené ke kouření nebo elektronické cigarety, je umožněno
prostřednictvím E-shopu pouze Uživatelům po provedení Registrace a jednoznačném
ověření jejich zletilosti postupem stanoveným Provozovatelem
. Prodávají má právo odmítnou objednávku od kupujícího, má-li důvodné podezření, že kupující má v úmyslu nakládat ze zbožím v rozporu se zákony České republiky nebo zjistí-li, že osoba je mladší 18 let a kupuje zboží, které je prodejné až nad 18 let věku. Prodejce ověřuje věk přes službu Adulto. 
3.3. Uživatel prostřednictvím svého Uživatelského účtu vytvoří závaznou objednávku tak, že ze
seznamu produktů uvedených Provozovatelem na E-shopu vybere jím poptávané Zboží a
přidá jej do Nákupního košíku. V Nákupním košíku vyplní požadovaný způsob platby,
způsob dopravy a další nezbytné údaje k dokončení objednávky a objednávku potvrdí
kliknutím na tlačítko s nápisem „Objednat zboží“. Uživatel bere na vědomí, že jeho kliknutí
na tlačítko s nápisem „Objednat zboží“ není uzavřením Kupní smlouvy, nýbrž učiněním
nabídky k uzavření Kupní smlouvy Uživatelem Provozovateli.
3.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení přijetí nabídky Uživatele
Provozovatelem
. Provozovatel o přijetí nabídky Uživatele informuje zasláním
potvrzovacího e-mailu na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho Uživatelském
účtu.
3.5. Je-li uzavření Kupní smlouvy nebo prodej určitého druhu Zboží platnými a účinnými
právními předpisy podmíněno předchozím ověřením zletilosti Uživatele nebo provedením
jiného úkonu, je Kupní smlouva uzavřena až okamžikem splnění veškerých podmínek
stanovených právními předpisy, pokud jejich splnění nastalo až po potvrzení přijetí
nabídky Uživatele Provozovatelem.
3.6. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit
pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a
dodací adresu.
Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně
považovat za správné a úplné a není povinen zadané údaje kontrolovat.
3.7. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní
a Provozovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení
§ 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 1. Kupní smlouva

4.1. Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
4.1.1. Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském
prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel
zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel

se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané Zboží kupní cenu, která je uvedena u
takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
4.1.2. Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy
odstoupit, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
Za odstoupení od
Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení
Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
4.1.3. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel. Ustanovení § 2097
Občanského zákoníku se tímto vylučuje.
4.1.4. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením
Zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E-
shopu.
4.1.5. Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí
E-shopu způsob zaplacení kupní ceny Zboží a způsob dopravy Zboží. Provozovatel si
vyhrazuje právo omezit možnost výběru způsobů úhrady kupní ceny a způsobů
dopravy v závislosti na celkové výši kupní ceny Zboží konkrétní objednávky.
4.1.6. Pokud některý ze způsobů platby či dopravy obsahuje informaci o nákladech na
provedení takové platby či dopravy, je Uživatel povinen nést náklady na provedení
takové platby či dopravy, které jsou uvedeny u daného způsobu platby či dopravy
v uživatelském prostředí E-shopu.
4.1.7. V případě bezhotovostní platby je Uživatel povinen uvést variabilní symbol určený
Provozovatelem
. Uživatel bere na vědomí, že nesplněním této povinnosti se
vystavuje riziku, že Provozovatel nebude schopen přiřadit Uživatelem provedenou
platbu ke konkrétní objednávce Uživatele a tím může dojít k opožděnému odeslání
Zboží Uživateli, jakož i k odstoupení od Kupní smlouvy Provozovatelem.
4.1.8. V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu Zboží
splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
4.1.9. Provozovatel je oprávněn poskytnout Uživateli slevu z kupní ceny Zboží. Slevy
z kupní ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno
jinak.
4.1.10. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní
smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny daného Zboží Uživatelem.
4.1.11. Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření
Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském prostředí
E-shopu jsou pouze orientační.
4.1.12. Provozovatel zašle na vyžádání Uživateli daňový doklad (fakturu) v elektronické
podobě, a to na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při Registraci, případně
v listinné podobě spolu s dodáním Zboží.
4.1.13. Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací
smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká
daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel
je povinen spolu se Zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.

4.1.14. Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u
daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční
doby. Standardní záruční doba činí pro Spotřebitele 24 měsíců, nicméně u
některých typů Zboží je s ohledem na jejich charakter a životnost záruční doba
kratší (například zboží podléhající rychlé zkáze typu potraviny má záruční dobu
podle uvedeného data spotřeby; baterie a další elektronické součásti s omezeným
počtem dobíjecích cyklů apod.).
4.1.15. Právo odstoupit od Kupní smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn
uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny. Za moment
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele
reklamované Zboží.
4.1.16. Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je
použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového
Zboží.
4.1.17. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní
smlouvy, přechází na Uživatele okamžikem převzetí daného Zboží Uživatelem.

4.2. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel dodává Zboží pouze na území České a Slovenské
republiky. Dodání Zboží na území jiných členských států Evropské Unie, případně na území
jiných států, je podmíněno předchozím písemným souhlasem Provozovatele a písemnou
dohodou Uživatele a Provozovatele na individuální ceně poštovného, balného a případně
dalších dodacích podmínek.
4.1.18 Povinnost úhrady nákladů při nepřevzetí zásilky na dobírku

Objednáním zboží z našeho e-shopu a potvrzením z naší strany uzavíráte platnou kupní smlouvu dle § 1827 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen Občanský zákoník. Zrušit kupní smlouvu lze v zákonem daných důvodech.

Jako kupující máte povinnost zaplatit kupní cenu a věc převzít. Tuto povinnost vám ukládá zákon § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. V případě nepřevzetím zásilky zmíněný zákon porušíte.

Nepřevzetím zásilky tedy dochází k porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího dle § 2118 a budete povinen dle § 2913 Občanského zákoníku uhradit prodávajícímu vzniklou škodu např. náklady na přepravu zboží a doběrečné, které musel prodávající uhradit přepravci.

 • Nepřevzatá dobírka není odstoupení od smlouvy!
 • Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky s dobírkovou částkou dává zákazník prodejci na vědomí, že o zboží nemá zájem a odstupuje od smlouvy. Dle zákona toto není přijatelné.
 • Kupující odesláním objednávky uzavírá kupní smlouvu, která je závazná nejen pro prodávajícího, ale také pro kupujícího.
 • Prodávající se zavazuje zboží dodat, a kupující (koncový zákazník) se zavazuje zboží převzít a zaplatit. Prodejce svou povinnost splní okamžikem předání zásilky k poštovní přepravě či na místo osobního odběru.
 • O odeslání balíčku je kupující informován emailem a také obdrží informace od přepravce (uvede-li své telefonní číslo a email při uzavírání kupní smlouvy). V případě potřeby může kupující kontaktovat nás či dopravce a dohodnout se na změně termínu doručení nebo prodloužit dobu uložení zásilky na výdejním místě.
 • Pokud si zásilku kupující nepřevezme, jedná se z jeho strany o zřejmé porušení kupní smlouvy a kupující tímto nese odpovědnost za škodu, která tímto vzniká prodejci. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na zaslání balíku.• Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá, bude zaslána výzva emailem na zaplacení zbytečně uhrazeného poštovného. Pokud nedojde k uhrazení, předáme dlužnou částku právní kanceláři a inkasní agentuře k vymáhání.
 • Upozorňujeme, že v takovém případě se konečná částka požadovaná po dlužníkovi šplhá až na několik tisíc korun.• Jestliže bude mít zákazník zájem o opětovné zaslání zboží, vyhoví mu prodávající po zaplacení částky předem na náš účet zahrnující cenu zboží, původní poštovné a nové poštovné
 • Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.
 1. Uživatelský účet

5.1. Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
5.2. Uživatelský účet je přístupný Uživateli až po zadání Přístupových údajů.
5.3. Uživatel je povinen náležitě chránit a držet v tajnosti Přístupové údaje. Uživatel v plném
rozsahu odpovídá za neoprávněné užití Přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za
škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám.
5.4. Registrací Uživatele jsou naplněny podmínky ustanovení § 1752 odst. 1 Občanského
zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP. Případnou změnu VOP
oznámí Provozovatel Uživateli prostřednictvím E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou
zaslanou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu při Registraci.
Uživatel má právo změny VOP odmítnout ve lhůtě 30 dní od jejich účinnosti. Odmítnutí
VOP se považuje za vypovězení smluvního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem a
Provozovatel je oprávněn uplynutím 1 měsíční výpovědní doby od doručení oznámení
Uživatele Provozovateli o odmítnutí změny VOP znepřístupnit Uživateli jeho Uživatelský
účet a smazat jej z databáze E-shopu.

 1. Reklamační řád

6.1. Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
6.2. Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo dodání nového Zboží bez vad, pokud to není
vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží,
může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti. Není-li výměna možná, má právo
odstoupit od Kupní smlouvy.

6.3. Právo na dodání nového Zboží, nebo na výměnu součásti má Spotřebitel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní
smlouvy odstoupit.
6.4. Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového
Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat
přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu
Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit,
jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době.
6.5. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží
věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
6.6. Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené
jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší
kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy
Zboží.
6.7. Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného
plnění v záruční době.
6.8. Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list.
Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o
zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí
obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČ a sídlo Provozovatele.
6.9. Reklamace Zboží včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel
se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má
Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy.
6.10. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel od
Uživatele veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než
budou dané podklady dodány.
6.11. Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo
neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj.
zejména při používání nebo skladování Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými
parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

 1. Osobní údaje

7.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává osobní údaje zadané Uživatelem při
Registraci a v rámci Uživatelského účtu, a to za účelem plnění Kupní smlouvy mezi
Provozovatelem a Uživatelem, za účelem evidence Uživatelem zakoupeného Zboží pro
vyřízení případných nároků z odpovědnosti za vady a za účelem zpřístupnění a provozu
Uživatelského účtu Uživateli. Provozovatel jakožto správce osobních údajů Uživatele
zpracovává uživatelské jméno, heslo, jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo,
fakturační a dodací adresu, údaj o zletilosti Uživatele a záznamy o uskutečněných
objednávkách Uživatele. Provozovatel je oprávněn osobní údaje Uživatele zpřístupnit
dalším zpracovatelům za účelem plnění Kupní smlouvy a za účelem zajištění provozu E-

shopu. Takovými dalšími zpracovateli jsou zejména Česká pošta či jiní poskytovatelé
poštovní či kurýrní služby či provozovatelé hostingových služeb.
7.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů strojově (automatizovaně)
prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě, a to jen po dobu,
po kterou je Uživatelský účet Uživatele aktivní, tj. dokud není smazán Provozovatelem
nebo na žádost Uživatele nebo z důvodu vypovězení smluvního vztahu Uživatelem pro
nepřijetí změny VOP, a dále po dobu nezbytnou ke splnění Kupní smlouvy a ochránění
oprávněného zájmu Provozovatele pro případné budoucí uplatnění nároku z odpovědnosti
za vady Uživatelem a po dobu plnění zákonných povinností stanovených Provozovateli
(například povinná archivace účetních dokladů apod.).
7.3. Provozovatel zpracovává a chrání osobní údaje Uživatele v souladu s platnými a účinnými
právními předpisy České republiky a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7.4. Uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.
7.5. Uživatel má právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům zpracovávaných
o daném Uživateli Provozovatelem; právo na jejich opravu nebo výmaz, není-li zpracování
takových osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy Provozovatele s Uživatelem nebo
není-li uchování takových osobních údajů Provozovatelem v oprávněném zájmu
Provozovatele nebo zákonnou povinností Provozovatele; popřípadě právo na omezení
zpracování takových osobních údajů Uživatele; právo vznést stížnost nebo námitku proti
zpracování osobních údajů Uživatele u dozorového úřadu; jakož i právo na přenositelnost
osobních údajů Uživatele.

7.6 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

7.7 Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, které předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

 1. Cookies

8.1. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává
soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje
souhlas.
8.2. Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na celou dobu provozu E-shopu až do
ukončení jeho provozu. Případné plánované i neplánované odstávky provozu E-shopu se
pro účely tohoto odstavce nepovažují za ukončení provozu E-shopu.
8.3. Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k zabezpečení provozu E-shopu a
analýze návštěvnosti.

 1. Užívání E-shopu

9.1. Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem
předvídaným těmito VOP.
9.2. Uživatel bere na vědomí, že E-shop je určen pouze pro osoby starší 18 let. Osoby mladší 18
let nejsou oprávněny E-shop používat.
9.3. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo
uživatelské prostředí.
9.4. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu
na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na
straně Provozovatele nebo třetí osoby.

9.5. Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné předpisy České republiky
a přímo aplikovatelné předpisy EU. Veškeré škody, které by Provozovateli nebo třetím
osobám vznikly porušením povinností Uživatele, je Uživatel povinen nahradit v plném
rozsahu.
9.6. V případě porušení těchto VOP nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních
předpisů Uživatelem má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet, a to trvale a zcela bez
náhrady.
9.7. Uživatel bere na vědomí, že užívání E-shopu Uživatelem je zcela dobrovolné a že
Provozovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou Uživateli nebo třetím osobám
v souvislosti s použitím E-shopu.¨

 1. Prohlášení Provozovatele

10.1. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše
hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu. V takovém případě Provozovatel
nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí
mu skutečnou cenu daného Zboží a Uživatel je oprávněn se rozhodnout, zda Zboží za
skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
10.2. Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo
mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení
v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým
popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
10.3. Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském
prostředí E-shopu, pod záložkou „Kontakt“.
10.4. Uživatel bere na vědomí, že veškerá konopná semena nabízená na E-shopu a v kamenném
obchodě Provozovatele jsou určena pouze pro sběratelské účely a Uživatel je po jejich
zakoupení oprávněn užít je výhradně pro vlastní potřebu a pouze způsobem, který
umožňují platné a účinné právní předpisy.

 1. Rozhodné právo

11.1. Tyto VOP, jakož i veškeré Kupní smlouvy a jakékoli jiné vztahy vznikající při provozu nebo
v souvislosti s provozem E-shopu, se řídí právním řádem České republiky.
11.2. Případné spory, které nebude možno vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány
příslušnými soudy České republiky.

 

 1. Účinnost
  1. Tyto VOP vstupují v účinnost dne 13. 11. 2023

  Zákaz prodeje kuřáckých potřeb, příslušenství a elektronických cigaret mladším 18-ti let.

  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, www.coi.cz

 

 

Používáme ověření věku Adulto